S A O P Š T E NJ E   ZA   J A V N O S T

Povodom sve učestalijih obraćanja naših osiguranika medijima za pomoć, u cilju ostvarivanja liječenja van zdravstvenog sistema Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje želi da crnogorskoj javnosti i svojim osiguranicima saopšti da se osigurana lica upućuju na liječenja van naše države, na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, ako se liječenje uspješno ne može sprovesti u javnim zdravstvenim ustanovama  Crne Gore.

Ono na šta Fond želi da ukaže, je da u slučajevima gdje su ispunjene pretpostavke za upućivanje na liječenje u inostranstvo, ukupne troškove liječenja, kao i troškove putovanja osiguranika  i njegovog pratioca snosi Fond za zdravsteno osiguranje. Ovo smo više puta naglašavali u sredstvima javnog informisanja, jer se s vremena na vrijeme, osiguranici samoinicijativno obraćaju ukupnoj crnogorskoj javnosti, putem medija, a da prethodno nisu ni pokrenuli postupke za ostvarivanje svojih  prava u javnim zdravstvenim ustanovama, odnosno Fondu.

Ukazujemo, da su sve učestaliji primjeri  za pribavljanje novčanih sredstava za liječenje u inostranstvu naših osiguranika, a da pri tom nijesu prošli zakonsku  propisanu proceduru, niti su se obratili Fondu, ne trebaju biti primjeri ostalim osiguranicima, da se obraćaju javnosti putem medija za prikupljanje novčanih sredstava s obzirom da ostvarivanje njihovog prava kod Fonda, ne može biti dovedeno u pitanje, ukoliko se ispoštuju propisane procedure.

Posebno napominjemo da je u praksi primijećeno da se uglavnom  humanitarne akcije pokreću za eksperimentalna liječenja koja se ne mogu odobravati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja  kako u Crnoj  Gori, tako i u drugim državama.

Zato apelujemo na NVO i razne fondacije koje sprovode humanitarne akcije za liječenje, da prilikom organizovanja istih  u saopštavanju medijima, obavezno navode o kojem se liječenju radi, da li je u skladu sa zvaničnom i odobrenom medicinskom doktrinom.

S tim u vezi  dužni smo saopštiti i informaciju da u slučaju desetogodišnje Medine Borančić  iz Bijelog Polja, za koju je nedavno pokrenuta humanitarna akcija, da je za liječenje u inostranstvo prošla propisanu proceduru od strane Komisije za liječenje u inostranstvu i odobren joj je kompletan trošak za  operaciju u Njemačkoj.

To podrazumijeva boravak u bolnici prije i nakon operacije, kako za nju, tako i za jednog roditelja kao pratioca, uključujući i kompletne  avionske putne troškove za obje osobe koje će biti refundirane u skladu sa zakonskom procedurom nakon povratka sa liječenja iz Njemačke.

Svakako da uvažavamo humanost naših ljudi kada je u pitanju pomoć za liječenje prikupljanjem novčanih sredstava ili na neki drugi način, ali naglašavamo da ovakav način nije  pravi put, ako se ostvarivanje ovih prava realizuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja naše države.

                                                Izvor: RFZO Crne Gore Služba za odnose sa javnošću