Tokom novembra registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Pljevljima 23 dana, Podgorici-Zabjelo 21 dan, Podgorici-Blok V 20 dana, u Nikšiću 22 dana i Bijelom Polju 24 dana. Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica, za koje je propisana granična vrijednost na godišnjem nivou.

U gradovima u kojima su registrovana prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, prosječna koncentracija PM2,5 čestica tokom novembra kretala se od 49 µg/m3 na mjernom mjestu u Bloku V u Podgorici do 72 µg/m3 na mjernom mjestu u Pljevljima. Granična vrijednost za srednju godišnju koncentraciju PM2,5 čestica iznosi 20 µg/m3, navodi se u mjesečnom izvještaju o kvalitetu vazduha Agencije za zaštiti životne sredine, istakao je PVPortal.

“Na lošiji kvalitet vazduha u Pljevljima značajno su uticala prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 (28 sati sa prekoračenjima tokom novembra, tokom jedne kalendarske godine ne smije biti prekoračena preko 24 puta srednja satna koncentracija od 350µg/m3), kao i prekoračenja srednje dnevne granične vrijednosti koja iznosi 125 µg/m3, kojih je bilo tokom šest dana novembra”.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Pljevalja, Nikšića, Bijelog Polja i Podgorice.

Kako se dodaje, kvalitet vazduha u južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

“Na mjernom mjestu Gradina ne vrši se mjerenje koncentracije sumpornih i azotnih oksida od 04.11. t.g., a na mjernom mjestu Gornje Mrke ne vrši se mjerenje koncentracije azotnih oksida od 03.11. t.g., jer su analizatori poslati na servis i kalibraciju i još uvijek nisu vraćeni i instalirani od strane firme sa kojom je Agencija ugovorila navedene usluge. Ista je situacija i sa analizatorom sumpor(IV)oksida SO2 koji je demontiran 24.10. t.g. sa mjernog mjesta u Bloku V u Podgorici i još uvijek nije vraćen sa servisa i kalibracije”.

Izvor: espona.me