Mnogo je  predrasuda  i stereotipa u našem društvu. Jedna od  takvih  predrasuda  je  i predrasuda  prema  LGBT osobama. Razni  društveni uticaji, stavovi, mišljanja koja su u svakom  od  nas  od samog rođenja određuju  i naše djelovanje. Čovječanstvo se selekcioniše u odnosu  na pol, doba, rasu,  vjersku pripadnost, boju kože očiju, seksualno opredijeljenje itd, a  zaboravljamo da čovjeka treba posmatrati kroz njegove individualne  karakteristike i vrijednosti. Poštovanje ljudskih  prava je osnova  savremenih društava, a naša zajednica teži postati  dio moderne  zajednice  Evropskih  naroda. Kada govorimo o problemu, kada ga iznosimo na svijetlo dana kada ove  teme  približavamo  svojim  sugrađanima  kroz razne aktivnosti kao  što su  informisanje putem  propagadnog  materijala, organizovanje tribina, okruglih stolova, literalnog  konkursa izradom  promotivnog  spota   imamo za cilj  podići svijest  naših  sugrađana, izazvati i prihvatljive stavove mladih  o ovim temama koje se  još  uvijek  pričaju sa dozom  opreza a  često i  negodovanja. Projekat treba da  doprinese  otklanjanju  svake neposredne i posredne   diskriminacije  po osnovu seksualne orijentacije  ili rodnog identiteta  smanjivanju  hemofobije i transfobije u društvu, prihvatanja LGBT osoba i poboljšanju svih  uslova i  kvaliteta  života  LGBT osoba  u Crnoj Gori.

Projekat doprinosi  razvoju demokratije, vladavini prava i poštovanju manjinskih prava i osnovnih sloboda u Crnoj Gori.

Projekat je u skladu sa  Strategijom za unaprijeđenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj  Gori 2019 – 2023. godine.

Projekat daje  upute da društvo u tranziciji kakvo je naše nailazi na prepreke u razumijevanju u komunikaciji  jer  ljudi su mentalno lokalizovani  drugačijim  pogledima na svijet teško prihvataju  nove mogućnosti i promjene koje proces  društvenog razvoja donosi zbog njihovih  ustaljenih navika.

Sa okruglug stola u Bijelom Polju

Opšti cilj  projekta je  ,Unaprijeđeno društveno prihvatanje LGBT osoba kroz snažniju institucionalnu podršku gražana  /ki u ostvarivanju njihovih prava .

Specifični ciljevi projekta

  – suzbijanje govora mržnje i prevencija drugih oblika nasilnog ponašanja prema  LGBT osobama – Povećanje  vidljivosti ,osjećaja  sigurnosti ,bez diskriminacije ili nasilja  na  temelju seksualne orijentacije rodnog  identiteta rodnog izražavanja ili polnih  obilježja

             – Sprečavanje zločina iz  mržnje, homofobni govor mržnje,

– Veći stepen  učešća LGBT  osoba  u obrazovanju i zapošljavanju

Direktna ciljna  grupa:  1.  LGBT  osobe, njihove porodice,

                                           2.   mladi u Opštini Bijelo Polje 

                                           3. predstavnici NVO sektora

                                           4.  Administrativni  službenici

– Indirektna  ciljna  grupa   Pojedinci, novinari, pravnici, civilni sektor, poslodavci, kreatori javnih  politika i drugi

 Ključne aktivnosti  na projektu su :

                  -Izrada  promotivnog materijala,

                 -formiranje  projektnog tima,

                 – Održavanje tribine  na temu ,,Stereotipi i kako ih pobijediti,

                 – Literalni konkurs na temu   Stereotipi predrasude i  diskriminacije

                 – Izrada  Web sajta 

                 – Izrada promotivnog  spota  na temu živimo sa  Vama

Biće dizajnirano i distribuiran tiraž od 1000 brošura o osnovnim pravima LGBT osoba  kako  u gradskom  tako i prigradskom  području .

Na tribini će učešće uzeti predavači  iz oblasti novinarstva, lokalne samouprave i civilnog sektora. Na tribini učesnici iznose o stereotipima, predrasudama u okvirima svojih profesija.

Biće raspisan literalni  konkurs  na temu stereotipi predrasude i diskriminacija koji je namijenjen svim gradjanima Bijelog Polja svih starosnih dobi. Prva tri rada  biće  nagrađeni .

Jedna od  aktivnosti  je predviđena za izradu Web  sajta .

Takođe  je  planirano i  izrada  promotivnog  spota  na  temu Živimo sa  Vama

 Projekat se raalizuje u saradnji sa

–           QUEER MONTENEGRO

–           JUVENTAS

–           SPEKTRA

–           CRNA GORA MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

–           DELEGACIJA  EVROPSKE UNIJE U CRNOJ GORI  

Projekat Finansira  Evropska  Unija  posredstvom  Delegacije  Evropske unije u Crnoj  Gori.

                                                                Kordinator: Ruzmir  Osmanović   

                                                              NVO Multimedijalni studio Bijelo Polje