Rođena je 5. novembra 1917. god. u Rogamima-Piperi. Osnovnu školu je završila u rodnom
mjestu, Trgovačku akademiju u Podgorici i to bez ijedne svoje knjige odakle bi sticala znanje.Školovanje je nastavila u Novom Sadu na Visokoj ekonomsko-komercijalnoj školi. Da bi se školovala i sebe izdržavala zapošljava se kao privatni namještenik u Poljoprivrednoj komori Dunavske banovine. Nije mogla da pribavi „Uvjerenje o političkoj ispravnosti“ pa je u Poljoprivrednoj komori radila samo povremeno. Bila je ne samo jedna od organizatora prikupljanja pomoći za španske dobrovoljce, nego se i sama javila da ide u Španiju, ali joj se želja nije ispunila. Član je SKOJ-a od 1937. I KPJ od 1938. Učestvovala je u brojnim demonstracijama zbog čega je proganjana i hapšena.

Ljubica Jovanović

Poslije kapitulacije Kraljevske Jugoslovenske vojske dolazi u Crnu Goru i učestvuje u Trinaestojulskom ustanku 1941. bila je kurir između svog odreda i Glavnog štaba za Crnu Goru i Boku. Učesnik je bitke na Pljevljima (1. decembar, 1941.), a zatim ulazi u sastav Prve proleterske narodnooslobodilačke udarne brigade gdje obavlja sanitetske dužnosti. Delegat je na prvoj konferenciji AFŽ u Bosanskom Petrovcu (06.do 08. decembra 1942.) i zatim bila politički komesar bolnice, pomoćnik komesara Pratećeg bataljona u Trećoj krajiškoj brigadi. Zatim, organizator šifrantskog centra pri Vrhovnom štabu i u Glavnom štabu Srbije organizuje šifrantske veze sa Vrhovnim štabom. U ratu je dobila čin kapetana. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i više odlikovanja. Poslije oslobođenja obavljala je dužnost upravnika šifrantske škole u Beogradu i obavljala i brojne partijske i druge dužnosti. Bila je prvi rukovodilac Hidrometeorološkog zavoda u Crnoj Gori od 1947. do 1951. Bila je sestra narodnog heroja Jovana Savovog Vukanovića i supruga istaknutog istoričara Jagoša Jovanovića.

Piše: N.S