La gloire est le soleil des morts – Slava je sunce mrtvih (Balzak).                                                                                                                                                         

                    Jedan iz plejade najvećih autoriteta i uglednika crnogorske humanističke medicine, omiljeni narodni liječnik, primarijus, naučni savjetnik, neuropsihijatar, psihoanalitičar, socijalni antropolog, književnik, etnolog, teozof, publicista – dr Todor Baković, pripada korifejima crnogorske nauke i kulture u oblasti socijalne antropologije, socijalne psihologije, psihopatologije, etike, gnoseologije i aksiologije kategoričkog imperativa o bitku i biću čovječnosti.  

                    Dr Todor Baković pripadao je redu najobrazovanijih crnogorskih intelektualaca enciklopedijskog saznanja i eruditske širine što je srećno ujedinio sa svojom ljudskom toplinom i blagorođem, pa je njegova riječ, kao melem, bila osobiti medikament u liječničkoj praksi čime je uzvisio ne samo medicinsku etiku, nego i svoj neponovljivi humanizam. Rođen je u Štitarici, Mojkovac (1936), a diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1963.) đe je specijalizirao neuropsihijatriju (1975) i odbranio doktorsku disertaciju (1983) Depresivni optimizam Crnogoraca, proslavljeno djelo (objavljeno prvi put, Zagreb, 1985), koje je doživjelo više izdanja i čini naučnu sintezu multidisciplinarnog pristupa u istraživanju i proučavanju psihološkog, psihoanalitičnog, filozofskog, antropološkog, etičkog, psihijatrijskog, istorijskog, književnog, običajnog i slobodarskog života i agona crnogorskog naroda metodom posmatranja, analize, intervjua, upitnika, proučavanja medicinske građe, te filozofske literature i literarnih fenomena različitih crnogorskih  književnih formi, čime je istražio i utvrdio temeljne oblike, prirodu i strukturu ličnosti crnogorskog čovjeka.

               Životopis doktora Todora Bakovića ispisao je zlatnim slovima njegove profesionalne dužnosti: Ljekar i direktor Doma zdravlja u Mojkovcu (1963-1984), direktor Doma zdravlja u Danilovgradu (1984-1989) đe je među Bjelopavlićima i stanovnicima ove opštine ostavio duboki ljudski i etički pečat uzdignuvši do najvišeg pijedestala Hipokratova načela medicinske etike i uspostavivši najviši domet rukovođenja i organizacije primarne zdravstvene zaštite, što je trajno nasljeđe ove ugledne zdravstvene ustanove. Bio je ministar zdravlja u Vladi Crne Gore (1991), direktor Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu i direktor Instituta za zdravlje Crne Gore, u kojoj je završio svoju naučnu i profesionalnu karijeru. Pored naznačenog djela, crnogorskoj duhovnoj baštini, doktor Baković je ostavio, pored ostalih, i ova izutetna ostvarenja: Depresivni optimizam hrišćanstva (1991), Depresivni optimizam u književnosti (1997), Naučno oktrivanje Boga (2003), Nebo se otvara (2005). Osnivač je Fondacije „Milovan Đilas“ za proučavanje naučnog, filozofskog, književnog i kulturnog ostvarenja svog zavičajnog velikana.

             Autor ovih redova imao je čast da u više navrata bude gost dr Todora Bakovića i razmjenjuje mišljenja o svrsi života i čovjekovoj ulozi, kako kao prirodnog i socijalnog bića, što su za mene bili dragocjeni darovi saznanja o velikoj erudiciji ovog originalnog i neponovljivog naučnika čija je aksiologija istraživanja uperena na zadaću: što je to čovjek. Dr Todor Baković bio je veliki poštovalac mog oca, poč. Miladina Bogićevića, profesora, humaniste i socijalutopiste, a osobite simpatije ispoljavao je prema humanističkoj ulozi doktorke medicine, moje supruge dr Ljiljane Bogićević, koja je vjerovatno došla iz okolnosti da sam ja mojkovački zet – čiji je tast nosilac spomenice 1941. i jedan od junaka Lalićevih pripovjetki, Jovan Jovo Marić iz Podbišća. Građani opštine Danilovgrad dužni su da ne zaborave uspomenu na prometeja nauke dr Todora Bakovića, za čije doba primarna zdravstvena zaštita u Danilovgradu je dostigla vrhunac po naučnoj spoznaji o mjestu i ulozi domova zdravlja kao narodnih ustanova zdravstvene zaštite.

Piše: dr Čedomir Bogićević