Poštovani, obavještvam vas da sam iz ličnih razloga podnio neopozivu ostavku na funkciju direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Ostavka je adresirana na Vladinu Komisiju za imenovanja i razrješenja i Upravnom odboru Fonda za zdravstveno osiguranje.

Na funkciji direktora Fonda bio sam gotovo pet godina i za vrijeme mandatnog perioda glavne aktinosti u mom radu bile su usmjerene na:

– unapređenju i efikasnijem ostvarivanju propisanih prava i njihovom proširenju, sa posebnom pažnjom na najosjetljivije kategorije, prije svega djecu i lica sa invaliditetom; 

– informatizaciji i razvoju digitalizacije sistema, na dobrobit zdravstvenog sistema i osiguranika;

– povećanju budžeta i nastojanju da se riješi dugogodišnji problem nerealnog planiranja budžeta u odnosu na realne potrebe zdravstvenog sistema, što je rezultiralo iskazivanjem neizmirenih obaveza na kraju svake budžetske godine i uporedo sa tim težnja da se promjeni način finansiranja javnih zdravstvenih ustanova uz postavljanje sistema po principu da „sredstva prate osiguranika“;

– unapređenje rada Fonda kroz uspostavljanje sistema zasnovanog na procedurama, unutrašnjoj kontroli procesa rada, planovima integriteta, upravnim postupcima, poboljšanju uslova rada i edukaciji zaposlenih i dr.

Ostajem ponosan na svoje kolege u Fondu i sve zajedničke rezultate u unapređenju zdravstvenog sistema.

                                                                                                         Sead Čirgić