Ovim putem želimo da vas obavijestimo da je organizacija NVO Mladi Romi uputila dopis predsjedniku opštine Bijelo Polje sa prijedlozima za izmjenu nacrta budžeta Opštine za 2021. godinu.

Prijedlozi koje smo uputili su sljedeći:

Da se budžetom pedvide sredstva u iznosu od 250 000€ za socijalno stanovanje Roma. Ovim prijedlogom smo imali za cilj da se obezbijedi potreban iznos sredstava za trajno rješavanje stambenog pitanja Roma koji žive u naselju Rakonje.

Da se u dijelu koji se tiče sredstava za NVO, 3% odnosno približno 5000€ namijeni nevladinim organizacijama koje se bave romskim pitanjima.

Da se jasno definiše iznos sredstava namijenjen za implementaciju Lokalnog akcionog plana za integraciju Roma.

Da se u okviru transfera namijenjenih pojedincima 1% (približno 5000€) sredstava opredijeli za unapređenje obrazovanja Roma.

Da se iz sredstava namijenjenih institucijama 1% (približno 15 000€) opredijeli za programe zapošljavanja romske populacije.

Trenutni nacrt budžeta ne sadrži nijednu stavku kojom bi se opredijelila sredstva za unapređenje položaja romske populacije u opštini Bijelo Polje. Ta činjenica je i bila povod da rukovodstvu opštine uputimo naše prijedloge, naročito imajući u vidu lošu stambenu situaciju Roma koji žive u naselju Rakonje. Napominjemo da je Opština Bijelo Polje 2010. godine od Ministarstva za manjine dobila sredstva u iznosu od 150 000€ za rješavanje stambenog pitanja za osam romskih porodica iz naselja Rakonje. Ta sredstva je međutim, suprotno namjeni, Opština upotrijebila za izgradnju stambenog objekata za penzionere u naselju Ribarevine.

Nadamo se da će rukovodioci Opštine prepoznati važnost ovih prijedloga i donijeti pravičnu odluku koja je u interesu kako Roma koji žive u Bijelom Polju, tako i drugih stanovnika ovog grada, zaključuje se u saopštenju NVO “Mladi Romi”.

Izvor: espona.me