Realizacijom projekta, čiji je nosilac NVO Multimedijalni studio Bijelo Polje se namjerava:

-podići nivo znanja i kompetencija starijih ljudi u opštinama Pljevlja i Bijelo Polje za korišćenje  infomacionih tehnologija  i korišćenje pametnih telefona;

-podići nivo  infomisanosti  starijih lica  ostvarivanju njihovih prava (na raspolaganju imovinom, nasledjivanje, prava iz socijalne i dječije zaštite, prava na ostvarivanje pomagala;) putem instaliranja aplikacije za ostvarivanje prava starijih lica na android  pametnim telefonima;

-formiranje pravnog savjetovališta i pružanje pravnih savjeta za starija lica u opštinama Pljevlja i Bijelo Polje;

-povećati broj pružalaca  usluga iz nevladinig sektora kroz licenciranje za  pružanje usluga pomoć starim licima kroz pravno savjetovanje i pomoć u kući;

-podići nivo kvaliteta života starijih lica u ruralnim predjelima kroz pružanje usluga  za pomoć u kući i domaćinstvu starijih lica u opštinama Pljevlja i Bijelo Polje;

-smanjiti nivo depresije, anksioznosti i otuđenosti starijih lica kroz  obezbjedjivanje komunikacije putem android pametnih telefona;

-podići nivo informisanosti starijih lica i građana kroz pripremu, izradu, publikovanje i distribuciju flajera  o pravima starijih lica i  pružanje pravne pomoći;

Ruzmir Osmanović, NVO Multimedijani studio Bilelo Polje

 Ciljevi  će se ostvariti kroz realizovanje  sledećih aktivnosti:

-Kupovina 15 “pametnih telefona”,  izrada aplikacije  za informisanje starijih lica, instalacija na “pametnim  telefonima”

-Edukacija 15 starijih lica za upotrebu “pametnih telefona”

-Formirana kancelarija za pružanje pravne pomoći starijim licima

-Širenje informacija o servisima usluga za starija lica

– Licenciranje pružalaca usluga za pomoć u kući i licenciranje stručnog saradnika i stručnog radnika za obavljanje ove usluge i licenciranje za pružanje usluge pružanje pravnih savjeta

– Pomoć u održavanju najmanje 6 seoskih domaćinstva u ruralnim područjima  Bijelog Polja i Pljevalja

-Sastanci sa predstavnicima medija

Projekat “Da starost postane radost” je u skladu sa Strategijom razvoja sistema  socijalne zaštite  starijih za period 2018-2022 i direktno doprinosi svim javnim politikama u  pomenutoj oblasti  u skladu sa   Akcionim planom  za 2020. godinu.

Ukupno trajanje projekta je 12 mjeseci.

Piše: N.S