Klasifikacija naučnih institucija rangiranih prema kompozitnim pokazateljem uspješnosti istraživanja, rezultatima inovacija i društvenom uticaju sa posebnim osvrtom na Nauku o zemljištu

SCImago Institutions Rankings (SIR) je klasifikacija akademskih i istraživačkih institucija rangiranih kompozitnim pokazateljem koji kombinuje tri različita skupa pokazatelja temeljenih na uspješnosti istraživanja, rezultatima inovacija i društvenom uticaju. Faktori koji se uzimaju u obzir kod procjene su: Istraživanje (50%), Inovacija (30%), Društveni uticaj (20%).

Što se tiče podgrupe analiziranih indikatora kod Istraživanja cijene se sledeći faktori: Normalizovani uticaj (NI) 13%; Izuzetnost sa liderstvom (EvL) 8%; Autputi (O) 8%; Naučno rukovodjenje (L) 5%; Promocija rezulktata kroz časopise koji nisu sopstveni (NotOJ) 3%; Sopstveni časopisi (OJ) 3%; Izvrsnost (odl.) 2%; Publikacije visokog kvaliteta (Q1) 2%; Međunarodna saradnja (IC) 2%; Otvoreni pristup (OA) 2%; Grupa naučnih talenata (STP) 2%. U podgrupi analiziranih indikatora kod Inovacija cijene se sledeći faktori: Inovativno znanje (IK) 10%; Patenti (PT) 10%; Tehnološki uticaj (TI) 10%. Kod Društvenog uticaja cijene se sledeći faktori: Altmetrika (AM) 10%; Dolazne veze prema veb stranama (BN) 5%; Veb veličina (VS) 5%.

SCImago Institutions Rankings (SIR) je u svojim stalnim analizama pokrio 8084 univerziteta iz cijelog svijeta. U Istočnoj Evropi, prema SCImago Institutions Rankings (SIR), analizirano je 440 Univerziteta. Lista najboljih 10 unverziteta Istočne Evrope je sledeća: (1) Charles University, Češka; (2) Univerzitet u Ljubljani, Slovenija; (3) Lomonosov Moscow State University, Rusija; (4) Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska; (5) Jagiellonian University, Poljska; (6) Univerzitet u Beogradu, Srbija; (7) Masaryk University, Češka; (8) University of Warsaw, Poljska; (9) University of Tartu, Estonija; (10) Saint Petersburg State University, Rusija.

Na Univerzitetu Crne Gore najbolje rezultate bilježe istraživači iz oblasti Geonauka – Nauka  o zemljištu (422. mjesto globalno u ovoj kategoriji); Matematike (519. mjesto globalno u ovoj kategoriji); Ekonomije, ekonometrije i finasija (520. mjesto globalno); Inženjerstva (530. mjesto globalno u ovoj kategoriji).

Od zemalja bivše Jugoslavije, nekadašnjeg područja Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta, Univerzitet u Ljubljani je najbolje kotiran, a nalazi se na 135. poziciji svjetske liste Nauka o zemljištu (3. pozicija od 440 Istočno Evropskih Univerziteta liste Nauka o zemljištu). Slijedi Univerzitet Crne Gore na drugoj poziciji, koji je rangiran na 197. mjestu (5-ta pozicija od 440 Istočno Evropskih Univerziteta za oblast Nauka o zemljištu).

Prof. dr Velibora Spalević sa saradnicima

Analiza je dalje obuhvatila prvih 10 univerziteta Istočne Evrope, te dodatno univerzitete bivše Jugoslavije. Trenutno trećeplasirani je Charles University, Češka (286. pozicija na svjetskoj listi, što se tiče nauka o zemljištu / 10. u I.E.); (4) Jagiellonian University, Poljska (311. pozicija globalno / 11. I.E.); (5) Lomonosov Moscow State University, Rusija (344. pozicija globalno / 14. I.E.); (6) Sveučilite u Zagrebu, Hrvatska (380. globalno / 20. I.E.); Univerzitet u Beogradu, Srbija (416. pozicija na svjetskoj listi nauka o zemljištu / 24. pozicija u Istočnoj Evropi); Saint Petersburg State University, Rusija (435. pozicija / 28. pozicija u Istočnoj Evropi); Univerzitet u Novom Sadu (469. pozicija na svjetskoj listi nauka o zemljištu / 30. pozicija u Istočnoj Evropi).

Geonanauke (geosciences, also known as Earth sciences) uključuju sva polja nauke koja se bave istraživanjima planete Zemlje. Geonauke uključuju proučavanje atmosfere, biosfere, kriosfere, hidrosfere, litosfere i pedosfere – što odgovara proučavanjima vazduha, života (uključujući interakcije čovjeka sa prirodom), leda, vode, stijena i zemljišta. Geonauke se sastoje od nekoliko glavnih disciplina: nauka o atmosferi, nauka o životnoj sredini, glaciologija, geografija, geologija, geofizika, hidrologija (uključujući okeanografiju i limnologiju), nauku o zemljištu i kosmičke nauke.

Zemljište obuhvata fizički prostor – pedosferu, koja je nastala pod određenim topografskim uslovima (reljefa), a uslovljeno: geologijom (matični supstrat i hidrogeološke prilike), hidrosferom (površinske i/ili podzemne vode), klimom (padavine i temperatura), vegetacijom (prirodne i antropogene biocenoze), te rezultatima aktivnosti čovjeka kao što su hidromelioracije, terasiranje, fertilizacija, obrada zemljišta….

Izvor: SCImago Institutions Rankings (SIR)