Poštovani autori i budući saradnici časopisa „Trag“,

Pozivamo Vas da do 20. juna na mejl redakcijatrag@gmail.com pošaljete radove za treći broj međunarodnog časopisa „Trag“ koji je posvećen akademiku, profesoru Vučini Šćekiću iz Berana, i koji je radni vijek proveo u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine – Sremska Kamenica. Do sada su objavljeni brojevi posvećeni primarijusu dr Božu Vukoviću, kardiologu i profesoru dr Todoru Bakoviću, psihijatru.  „Trag” je periodični časopis za istraživanje društva i kulture sjećanja. Osim eseja i članaka autora koji čuvaju uspomenu i sjećanje na određene ličnosti, u časopisu se objavljuju i naučni radovi iz raznih oblasti društvenog života.

Članak veličina slova 12 pt, sa proredima, tabelama, grafikonima, šemama i drugim ilustracijama, dostavlja se redakciji preko e-maila, napisan u programu Microsoft Word, bez preloma.

Za objavljivanje rukopisa većeg obima potrebna je saglasnost glavnog urednika.

Slike, grafikoni i ostale priloge treba obilježiti i dostaviti kao posebne datoteke, ili u tekstu, ali ne smiju prelaziti format časopisa sa marginama.

Autor članka snosi odgovornost za tačnost navedenih podataka, činjenica, citata i drugih informacija.

Fusnote treba koristiti u najmanjoj mogućoj mjeri, samo za neo­phodna objašnjenja, uz kontinuirano numerisanje arapskim brojevima.

Strukturu rada treba da čine: naslov rada, apstrakt, ključne riječi, uvod, podnaslovi, zaključak i literatura (spisak abecednim redom po prezimenu autora, a podaci o djelu moraju sadržati i izdavača, mjesto i godinu izdanja). Rad se može strukturirati i na sljedeći način: uvod, polazišta (hipoteze), rješenja, diskusija, zaključak i literatura.

Radovi poznatih autora po pozivu se ne recenziraju.

Autor dobija besplatan primjerak časopisa u kojem je njegov rad objavljen.

Izdavači časopisa “Trag” su VISKOM, “Visoka škola za komunkacije” Beograd i DOO “Lider mont media” Kolašin.

redakcijatrag@gmail.com

N.S.