Prof. dr Čedo Veljić je rođen 1951. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Višu defektološku školu – smjer tiflopedagogija (za rad sa slijepima i slabovidima) u Beogradu završio. godine. Iste godine, na pomenutoj Školi, završio je smjer oligofrenopedagogija za rad sa licima sa smetnjama u mentalnom razvoju. Defektološki fakultet završio je 1984. godine na Odsjeku za društvenu samozaštitu i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju. Magistarske studije završio je 1988. godine na Defektološkom fakultetu, odbranivši magistarsku tezu “Sezonski smještaj adolescenata sa poremećajima u društvenom ponašanju kod porodica u planinskim naseljima, kao metod rehabilitacije u okviru institucionalnog tretmana” – naučno područje opšta defektologija. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Zaštita i tretman osoba sa invalidnošću u Crnoj Gori” odbranio je oktobra 2004. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu.

Godine 1976. zasniva  radni odnos u Zavodu za slijepa lica “Veljko Ramadanović” u Beogradu na dužnosti vaspitača i na tom radnom mjestu ostaje do 2. 9. 1977. godine. Te godine, 1977, započinje  radni odnos u Zavodu za vaspitanje maloljetnika u svojstvu vaspitača, a 1986. godine izabran je za organizatora vaspitno-obrazovnog rada i na toj dužnosti ostaje do 1994. godine. Iste godine izabran je za direktora Zavoda, a nakon isteka mandata, raspoređen  je na dužnost rukovodioca dnevnog boravka sa disciplinskim centrom koji radi u sastavu pomenute ustanove. Godine 2005. angažovan je za izvođenje nastave na Filozofskom fakultetu u Nikšiću – Studijski program za obrazovanje učitelja i Studijski program za obrazovanje pedagoga, za predmete Specijalna pedagogija i Metodika specijalnog rada sa djecom sa blagim oštećenjima u razvoju. Iste godine  je angažovan kao predavač na Fakultetu političkih nauka za izvođenje nastave za predmete: Socijalni rad u zajednici, Socijalni rad sa djecom i porodicom, i Socijalni rad sa licima sa invaliditetom.

U periodu od 1971. godine do 1979. bio je član predsjedništva Društva defektologa Crne Gore, a nakon toga i predsjednik Društva. Od 1994. do 1998. godine obavljao je funkciju člana predsjedništva i potpredsjednika Društva defektologa zajednice Srbija i Crna Gora. Septembra 2007. godine izabran je u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore. Ovom prilikom izdvajamo nekoliko radova profesora Veljića, samostalnih ili u koautorstvu:

 1. Čedo Veljić i Vesna Simović: Stodeset godina socijalne zašite u Crnoj Gori, Fakultet političkih nauka, Podgorica, 2011,
 2. Čedo Veljić: Agresivnost učenika školskog uzrasta u Crnoj Gori, Dio knjige,Istraživanja u specijalnoj pedagogiji, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ,
 3.  3. Veselin Medenica, Dragan Rapaić, Goran Nedović, Lidija Ivanović, Srećko Potić, Milena Milićević, Goradana Odović, Čedo Veljić: Contemporary models and preservation assessment possibilities in conceptual –production system of voluntary motor action , HealthMED Journal, Vol 6 No9,
 4.  Čedo Veljić, Tatjana Vujović: Some aspects of antisocial behaviour of adolescents in Montenegro, Вестник россииского государственного торговоекономического университета, No3(52), Министерство образованија и науки россииској федерацијии, Москва, 2011,
 5.  Čedo Veljić: Role and Teacher Compentencies for Inclusive Education; Актуальньый питання проьлемьы та перпектиьы роэвитку гуманитариcтику у cуцасному информасиономy просторьы: национальый та интернациональый аспекты; Chidnoukrainskogo nacionalnij universitetu imeni Volodomira Dalja, Ukrajna, 2012,
 6. Čedo Veljić: Inkluzivno obrazovanje u bolonjskom procesu, Sociološka luča, br.1, Filozofski fakultet, Nikšić, 2010,
 7. Čedo Veljić, Danijela Delibašić: Inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama u Nikšiću,  Beogradska defektološka škola, br.1, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd, 2010,
 8. Čedo Veljić, Danijela Delibašić: Prava djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, Beogradska defektološka škola, br.48, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd, 2010,
 9. Čedo Veljić: Razlike u stavovima učitelja gradskih i seoskih škola o inkluzivnom obrazovanju, Beogradska defektološka škola, br.48, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd, 2010,
 10. Vedrana Marković, Čedo Veljić: Muzičko vaspitanje i obrazovanje intelektualno ometene djece – podučavanje muzikom, Beogradska defektološka škola, br.51, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd, 2011,
 11.  Čedo Veljić: Neprilagođena ponašanja učenika mlađih razreda osnovne škole, Tokovi, br.2, JU Centar za kulturu Berane, 2010,
 12.  Šakotić Nada, Čedo Veljić, Veselin Mićanović: Razlike stavova roditelja učenika sa teškoćama i bez teškoća u razvoju prema vaspitnoobrazovnoj inkluziji II međunarodno naučni skup,održan 14-15 05.2011, Posebna izdanja Knjiga br.5, Dio knjige, Metodički aspekti nastave matematike, Pedagoški fakultet, Jagodina, 2012,
 13. Čedo Veljić: Neki problemi obrazovanja djece sa razvojnim smetnjama u Crnoj Gori koji se nalaze na dužem bolničkom liječenjuMedjunarodno naučnostručna konferencija,«Unapredjenje kvaliteta života mladih«Udruženje za podrčku i kreativni razvoj mladih i Edukacijsko –rehabilitacijski fakultet u Tuzli, 2012,
 14. . Čedo Veljić, Mehmed Dječević: Pristupačnost univerzitetske infrastrukture studentima sa fizičkim invaliditetom u Crnoj Gori,Medjunarodno naučno stručna konferencija »udruženje za podršku i kreativni razvoj i Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Tuzli, 2010,
 15.  Šakotić Nada, Čedo Veljić: Primjena individualnog obrazovnog plana u VOP, Tematski zbornik, «Unapredjenje kvaliteta života mladih«,Udruženje za podršku i kreativni razvoj mladih i Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Tuzli, 2010,
 16.  Čedo Veljić: Obrazovanje učenika sa invaliditetom,rad saZnanstveno stručnog sinpozija o modelima rada s osobama sa posebnim potrebama s medjunarodnim sudjelovanjem, 14 i 15. 10. 2011. g., Caritas Mostar i rehabilitacijsko –edukacijski centar Sveta Obitelj, Mostar,
 17.  Čedo Veljić: Pedagogija djece sa posebnim potrebama, Recenzenti:Prof dr Srboljub Djordjević, Prof . dr Goran Nedović, Univerzitet Crne Gore, 2012,

 Recenzirao je knjige Radomana Ćetkovića«Agresivnost djece i mladih«JU Službeni list Crne Gore, Podgorica, 2010.godine , Recenzija knjige Željka Darmanovića«Odnos između motoričkih sposobnosti i samostalnog funkcionisanja djece sa lakom intelektualnom ometenošću «2011. godine, «Grafo Bale«, Podgorica. Recenzija skripte autora Nade Šakotić, Osnove inkluzivnog obrazovanja 2011.god.Filozofski fakultet Nikšić, Recenzija knjige autora Nade Šakotić, Inkluzivnom obrazovanje,2012,Univerzitet Crne Gore .

Bio je član naučnog odbora Tematskog zbornika,Unapređenje kvaliteta života djece i mladih, Zlatibor 2011. g. – Član naučnog odbora Međunarodnog naučnog skupa «Dani Defektologa Srbije« Zlatibor 11- 14.01. 2012. g. – Član skupštine Društva Defektologa Crne Gore.

Prof. dr Srboljub Đorđević, redovni profesor Univerziteta u Nišu, u jednoj od recenzija za Veljićev izbor u akademsko zvanje ističe: “Dr Čedo Veljić autor je i koautor 26 radova, od kojih 16 nakon izbora u zvanje docenta. Uvidom u sadržaj priloženih radova može se konstatovati da su svi navedeni radovi dr Čeda Veljića dostupni naučno-stručnoj javnosti i da predstavljaju originalan doprinos teoriji i praksi specijalne edukacije i rehabilitacije. Svojim istraživanjima i objavljenim radovima iz oblasti specijalne pedagogije, metodike specijalnog rada sa decom sa posebnim potrebama i socijalnog rada sa decom sa posebnim potrebama, dr Čedo Veljić je uticao na proširivanje saznanja o bazičnim sposobnostima ove populacije učenika i mogućnostima inoviranja rehabilitaciono-edukativnog rada sa ovom kategorijom učenika. Gledano u celini, naučni rad dr Čeda Veljića obuhvata nekoliko tematskih oblasti. Uvidom u stvaralački rad dr Veljića, a naročito u suštinu radova objavljenih u poslednje tri godine, za ovu priliku bih se osvrnuo samo na neke od njih.

Prof. dr Čedo Veljić

Najznačajnije delo dr Čeda Veljića jeste monografija Sto deset godina socijalne zaštite u Crnoj Gori koju je autor napisao u koautorstvu sa Vesnom Simović. Sam rad predstavlja, bez sumnje, vrednu studiju koja ima sva obeležja savremeno koncipirane i oblikovane monografije. Sasvim je očigledno da ova studija predstavlja plod dugogodišnjeg naučno-istraživačkog i stručnog rada autora u kome je do izražaja došlo njegovo bogato znanje i iskustvo. Nesumnjivo najveći broj radova dr Čeda Veljića posvećen je problemima obrazovanja i vaspitanja populacije učenika sa poremećajima u društvenom ponašanju. Deo radova kandidata odnosi se na značaj postojeće reforme vaspitno-obrazovnog sistema, kao i mogućnostima implementacije savremenih strategija i modela organizacije vaspitno-obrazovnog rada sa decom sa posebnim potrebama. U njima se posebno obrađuju uslovi za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja, definiše pojam integracije i inkluzije i ukazuje na suštinsku razliku između integracije i inkluzije kao mogućih modela obrazovanja dece sa posebnim potrebama. Pri analizi inkluzivnog obrazovanja u radovima se daje prikaz sopstvenih i inostranih iskustava, ukazuje na zakonsku regulativu, moguće varijante inkluzivnog pristupa i sveobuhvatno analiziraju prednosti i nedostaci ovog modela, a sve se to potkrepljuje praktičnim iskustvima. Na osnovu analize objavljenih radova može se zaključiti da se radi o kandidatu koji studiozno i naučno-metodološki adekvatno obrađuje istraživane teme. Kandidat se u kontinuitetu bavi temama iz oblasti specijalne pedagogije i metodike rada sa decom sa posebnim potrebama, kao i temama koje su vezane za socijalni rad i socijalnu zaštitu ove populacije učenika.

Značajan naučno-istraživački rad je dr Čedu Veljiću omogućio da se angažuje i ostvari značajne rezultate i na području stručnog rada. Kandidat veoma dugo i u kontinuitetu znalački i predano učestvuje i deluje u stručnim institucijama i stručnim telima kako na području Republike Crne Gore, tako i šire. Posebno se može istaći njegov doprinos u oblasti stručnog rada Društvu defektologa Crne Gore u okviru koga je kandidat bio i predsednik, kao i član predsedništva i potpredsednik Društva defektologa zajednice Srbija i Crna Gora. Ovakvim svojim aktivnim angažovanjem u oblasti stručnog rada dr Veljić daje svoj puni doprinos podsticanju stručne pedagoške javnosti na reformisanje obrazovnog sistema i njegovog inoviranja u pravcu ostvarivanja takozvane „škole po meri deteta“. Značajno je naglasiti da je dr Čedo Veljić u okviru svog stručnog rada dao značajan doprinos i kao recenzent za dve knjige, dva skripta i jedan izbor nastavnika u zvanje docenta.

Dr Čedo Veljić je svoj višegodišnji univerzitetski angažman usmeravao i u pravcu izgradnje vlastitog profesionalnog pedagoškog identiteta počevši od 2005. godine, kada je angažovan za izvođenje nastave na Filozofskom fakultetu u Nikšiću – Studijski program za obrazovanje učitelja i Studijski program za obrazovanje pedagoga za predmete: Specijalna pedagogija i Metodika specijalnog rada sa djecom sa blagim oštećenjima u razvoju, kao i Fakultetu političkih nauka za izvođenje nastave za predmete: Socijalni rad u zajednici, Socijalni rad sa djecom i porodicom i Socijalni rad sa licima sa invaliditetom. Septembra meseca 2007. godine izabran je u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore. Od samog početka svog nastavno-pedagoškog rada dr Čedo Veljić je pokazao visok nivo stručnih i pedagoških sposobnosti.  Veljić  ima korektan odnos prema studentima i kolegama, što dodatno potvrđuju ocene koje permanentno dobija od studenata na svim studijskim programima na kojima je profesionalno angažovan”.

Profesor Veljić ostaje u najljepšem sjećanju među svojim kolegama, prijateljima i studentama, kao omiljen čovjek koji je na najbolji način razumio vrijeme i ljude u njemu. I nakon nedavnog penzionisanja ostao je da drži predavanja na svom matičnom fakultetu, kao i na Filozofskom i Medicinskom, prenoseći svoja znanja mlađim kolegama na svim nivoima univerzitetske nastave.

Volio je svoj zavičaj i svakom prilikom je nastojao da mu se odužuje, boraveći u njemu, u posljednje vrijeme, vise nego u Podgorici, u kojoj je živio. Njegovi dolasci u rodni kraj bili su i svojevrsni pozivi za okupljanje prijatelja. Razgovaralo se o nauci, gostujućim predavanjima, časopisima, projektima, razvoju grada… Ostaju trajno upamćena i druženja sa njim kada je, samo na njemu svojstven način, znao da u društvu zapjava  sevdalinke čije tekstove je malo ko znao osim njega. Njegovim odlaskom nije utihnula pjesma, samo se još dublje urezala u naša sjećanja. Njegovo stručno, pegagoško i naučno djelo ostaje na ponos svih nas kao trajna vrijednost jednog uspješnog Čovjeka! Čovjeka na glasu!

Prof. dr Čedo Veljić je sahranjen u svom zavičaju, na mjesnom groblju u Docu, 11.  aprila 2022. godine.

                                                          Prof. dr Draško Došljak