Iako su o globalizaciji i medijima pisali brojni stručnjaci iz tih, ali i drugih srodnih oblasti rasvetljavajući, možemo reći, fenomene novijeg doba, knjiga „Mediji i globalizacija” doktora Mirka Jakovljevića na neki način je osveženje na ovim prostorima. Pre svega zbog načina, stila, i uopšte, pristupa zahtevnim i složenim pitanjima koje nose globalizacija i mediji uopšte, ali i njihovom međusobnom odnosu koji je izuzetno složen i zahteva upravo takav pristup.

Jakovljević je uspešno objasnio fenomen globalizacije, imajući u vidu da je knjigu-udžbenik namenio studentima, pre svih studentima u oblasti komunikacije.

Upravo je ističući različita mišljenja pristalica brojnih teoretskih pristupa i polemiku koja se među njima vodi, udžbenik i profilisao onima koji će na osnovu iznetih saznanja moći da nastave sa daljim izučavanjima u toj oblasti. Potvrđujući da je globalizacija duboko prodrla u sve pore društvenog života autor, ukazuje na ulogu sub­jekata globalizacije i na neoliberalizam, objašnjavajući njegove dobre i loše strane.

U jednoj celovitoj analizi autor objašnjava kako to proces glo­balizacije uspeva da uključi lokalno u globalno i, potom, daje odgo­vore na druga pitanja proistekla iz procesa nastanka i delovanja globalizacije.

Mediji i njihova uloga decidno je objašnjena. Delimično što je, osim ličnog iskustva u radu na „velikim” i „malim” televizijama, autor Jakovljević konsultovao i opširnu literaturu. Jakovljević je i u tzv. fus- notama objasnio određene pojmove i približio čitaocima oblasti i temeljne principe rada značajnijih svetskih institucija koje su deo ili se oslanjaju na istraživanu problematiku. Podjednako prilazi kako onim u ekonomskoj tako i subjektima u sferi medija pojašnjavajući postanak i programsku orijentaciju značajnijih globalnih medija.

Svakako sam mišljenja da knjiga-udžbenik „Mediji i globalizacija” docenta dr Mirka Jakovljevića zaslužuje da se uvrsti u studijske programe izučavanja komunikoloških predmeta kao obavezna i šira literatura, a samim tim i adekvatnu pažnju stručne i obične javnosti.

Piše: prof. dr Boban Tomić, doktor političkih nauka,

Autor je dekan visoke škole za komunikacije, Beograd