Akademik Miomir Dašić, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, preminuo je u srijedu, 28. Oktobra 2020. god. u Podgorici. Rođen je 15. novembra 1930. god. u Rovcima, kod Berana.  Osnovnu školu završio je mjestu rođenja, gimnaziju u Beranama (1949) a istorijske nauke na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1954) gdje je magistrirao (1962) i doktorirao (1980). Od 1954. do 1962. Godine bio je profesor gimnazije u Beranama, a potom njen direktor od 1962. do 1972. Od oktobra 1972. Radio je kao rukovodilac Sektora za kulturu i nauku u Republičkom zavodu za međunarodnu naučnu, kulturnu i tehničku saradnju Crne Gore u Podgorici i istovremeno bio profesor na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću biran je za vanrednog profesora (1981) i redovnog profesora (1985) za predmete Istorija jugoslovenskih naroda u novom vijeku i Uvod u istoriju sa osnovama  pomoćnih istorijskih nauka. Kao univerzitetski profesor držao je predavanja po pozivu, u gotovo svim većim univerzitetskim centrima u SFRJ, au inostranstvu na istorijskim fakultetima i katedrama univerziteta u Moskvi, Kijevu, Utrehtu, Krakovu… Boravio je na stručnim i naučnim usavršavanjima u SSSR, Francuskoj, Poljskoj, Holandiji, Čehoslovačkoj, Ukrajini. Sa naučnim saopštenjima nastupao je na međunarodnim skupovima u Moskvi, Beču, Ankari, Bariju, Beogradu, Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, Sofiji, Pragu, Podgorici, Banjaluci, Skoplju… Predmet njegovog naučnog interesovanja kreće se od  zavičajne, nacionalne, do balkanske i opšte istorije, kao i metodologije istorijske nauke. Pod njegovim mentorstvom izrađeno je više magistarskih radova i doktorskih disertacija. Održao je preko 130 javnih predavanja na kongresima, simpozijumima, naučnim skupovima, okruglim stolovima i seminarima za profesore istorije. U toku šest decenija stručnog i naučnog rada objavio je 12 knjiga, oko 270 studija, rasprava, članaka, polemika i raznih drugih stručnih i publicističkih tekstova. Autor je preko 130 naučnih i stručnih referata i saopštenja. Bibliografija njegovih radova broji 830 jedinica.

Za stručni i pedagoški rad odlikovan je Ordenom Republike Jugoslavije, dobitnik je i više drugih društvenih priznanja-nagrada, diploma, plaketa i pohvala.  Obavljao je dužnost predsjednika Društva istoričara Crne Gore(1974-1979) i predsjednika Saveza istoričara Jugoslavije u dva navrata, člana naučnih i nastavno-naučnih vijeća fakulteta i instituta, člana savjeta republičkih i saveznih institucija u oblasti nauke i kulture; bio je poslanik u Skupštini Republike Crne Gore (1963-1969), član Republičke konferencije SSRN Jugoslavije (1967-1973) i Savezne konferencije SRN (1985-1991), član Jugoslovenskog foruma za ljudska prava, član Savezne komisije za istinu i pomirenje. Bio je predsjednik Udruženja univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika Crne Gore (1983-1990) i član Predsjedništva Saveza univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika Jugoslavije (1983-1990).

Bio je član redakcija ili urednik časopisa „Tokovi“, „Istorijski zapisi“, „Ovdje“, Jugoslovenski istorijski časopis“, „Bulletin scientifique“, Nastava istorije, urednik posebnih edicija, zbornika radova i drugih publikacija. Od 1996. god. bio je predsjednik Uređivačkog odbora Enciklopedije Crne Gore do prestanka rada na ovom projektu. Obavljao je dužnost urednika u više publikacija u CANU Glasnika  Odjeljenja društvenih nauka, zbornika radova, monografija i drugih posebnih izdanja.  Radove je objavljivao u preko 60 časopisa, novina i revija u zemlji i inostranstvu. O Dašićevom radu objavljene su knjige: Bibliografija akademika Miomira Dašića, Djelo akademika Miomira Dašića u ogledalu stručne i naučne kritike-Bijelo Polje.

Prezidijum Ruske akademije prirodnih i društvenih nauka izabrao ga je za svog inostranog člana 5. Juna 1998. godine. Za uspješnu saradnju u oblasti istoriografije i kulture između Jugoslavije i Rusije Ruska akademija prirodnih i društvenih nauka  odlikovala ga je Medaljom te akademije za razvitak kulture i umjetnosti. U znak priznanja za uspješnu saradnju sa krakovskim Univerzitetom i Visokom pedagoškom školom u Krakovu odlikovan je Medaljom Univerziteta u Krakovu.

Akademik Miomir Dašić

Za vanrednog člana CANU izabran je 26. novembra 1991. a za redovnog  6. decembra 1996. Bio je sekretar Odjeljenja društvenih nauka i član Predsjedništva CANU (1993- 1997) a 1997- 2001. god. bio je potpredsjednik Akademije.

  • Lično sam imao tu privilegiju i čast da sarađujem, učim i družim se sa akademikom Miomirom Dašićem, koji je jedan od  najvećih i najvrednijih istoričara na nekadašnjem jugoslovenskom prostoru. Pripada plejadi  najistaknutijih crnogorskih istoričara, ličnost koja je dala nemjerljiv doprinos razvitku moderne nauke u nas. Kao uporan i temeljan istraživač naše prošlosti, pobornik doslednog i beskompromisnog traganja za naučnom istinom, proširujući heruistički istraživačko proučavanje i promišljanje prošlosti Crne Gore- dao je nemjerljiv prilog crnogorskoj istoriografiji  i etnokulturi. Profesor Dašić je ulazeći u studiozno i temeljno objašnjavanje istorijskih pojava, pojedinih specifičnosti društva Crne Gore, naročito plemenskog, i njegovih ustanova, izbjegavao zamke ideologija i aktuelne politike- što na kraju dovodi do zaključka da se njegov obimni naučni opus i njegovi istraživački rezultati mogu i dalje kritički vrednovati jer su uspješno prošli sud vremena. Očigledno je da je svojim pregalaštvom, temeljnim i studioznim naučnim radovima, akademik Miomir Dašić tokom više od pola vijeka  ozbiljnog bavljenja naukom pokazao da je nesumnjivo erudita, metodolog, metodičar i istoričar velikog formata, kazao je na vijest o smrti akademika Dašića dr Radenko Šćekić, Viši naučni saradnik u Istorijskom institutu UCG.

R.N.S