.

Rano s proljeća, izlazili su Musići na te livade i na njima ostajali sa stokom dok planina okopni i rudine ozelene. Tada bi livade zabranili za ispašu, da bi stigle za kosidbu do avgusta, a oni bi sa stokom otišli u katune u Babinom polju. S jeseni, u pribliške, ponovo bi sa stokom došli na ove livade i tu ostajali do kasne jeseni. Ponekad bi na tim livadama, na staji (kamena štala) čobani sa ovcama i zimi ostajali, da ne bi nosili sijeno kući.
Jednog proljeća, prije dva vijeka, odoše Musići u Babino polje da pripreme stanove i torove, a u Hridu ostadoše samo čobani i dvije djevojke koje su im pripremale hranu. Kad su završili popravku stanova i torova, jedan od njih ode da sa čobanima dovede stoku.
Krenuše čobani sa stokom i natovarenim konjima sa stvarima ka Babinom polju. Na putu su ih napali iz zasjede Gašani iz sela Šipše. Ubili su čobane, zaplijenili stoku i djevojke sa sobom odveli. Djevojke, da ne bi bile odvedene, iskoristile su priliku kad je pažnja otmičarima popustila, da skoče sa jednog velikog kamena i tako obje poginu. Taj kamen niže Hridskog jezera se po tome naziva Đevojački kamen
Pucnji pušaka čuli su se na okolnim plavskim katunima, pa se dignu Plavljani i krenu za otmičarima. Kada su naišli na ubijene djevojke, ukopali su ih na jednoj čistini nedaleko od mjesta gdje su poginule, pa zatim nastavili potjeru. Potjera je stigla Šipšane, koji zbog stoke nijesu mogli tako brzo ići, ubila nekoliko njih i povratila zaplijenjenu stoku.
To mjesto na kojem su djevojke ukopane od tada se zove Đevojački grobovi.
Ranije, dok su katuni bili puni, bio je običaj da se ljeti, određenog datuma, mladi okupljaju na Đevojačkim grobovima.
Za mnogobrojno bratstvo Musića dan srijeda, dan kada su ubijeni čobani i djevojke, smatra se nesrećnim danom za ovo bratstvo, pa srijedom ne počinju nikakav značajniji posao, i nikad tog dana ne izlaze, a niti silaze sa katuna.

Izvor: avlija.me; napisao Ramo Markišić