NVO Multimedijalni studio Bijelo Polje počela je sa realizacijom projekta “Da starost postane radost” koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore

Projekat “Da starost postane radost” je ima za cilj  poboljšanje  ukupnog  kvaliteta  života starijih lica, sa posebim fokusom na starije osobe iz opština Pljevlja kao najsiromašnije  i Bijelog Polja   iz  ruralnih predjela ,ali I ostalih djelova Crne Gore.

Opšti  cilj ovog pilot  projekta je poboljšati kvalitet života starijih lica  u Crnoj Gori .

Specifični cilj  projekta koji se namjeravaju ostvariti  realizovanjem projekta su :

-podići nivo znanja i kompetencija starijih ljudi u opštinama Pljevlja i Bijelo Polje za korišćenje  infomacionih tehnologija  i korišćenje pametnih telefona

-podići nivo  infomisanosti  starijih lica  ostvarivanju njihovih prava( na raspolaganju imovinom, nasledjivanje, prava iz socijalne I dječije zaštite, prava na ostvarivanje pomagala; ) putem instaliranja aplikacije za ostvarivanje prava starijih lica na android  pametnim telefonima.

-formiranje pravnog savjetovališta I  pružanje pravnih savjeta za starija  lica u opštinama Pljevlja i Bijelo Polje;

-povećati broj  pružaoca  usluga iz nevladinig sektora kroz licenciranje za  pružanje usluga pomoć starim licima kroz  za usluge pravno savjetovanje I pomoć u kući

-podići nivo kvaliteta života starijih lica  u ruralnim predjelima kroz pružanje usluga  za pomoć u kući I domaćinstvu starijih lica u opštinama Pljevlja I Bijelo Polje;

-smanjiti nivo  depresije, anksioznosti  i otuđenosti starijih lica kroz  obezbjedjivanje komunikacije putem android pmaetnih telefona

-podići nivo  informisanosti starijih lica I građana   kroz pripremu, izradu , publikovanje I distribuciju flajera  o pravima starijih lica  I  pružanje pravne pomoći;

 Ciljevi  će se ostvariti kroz realizovanje  sledećih aktivnosti:

-Kupovina 15 pametnih telefona,  izrada aplikacije  za informisanje starijih lica , instalacija na pametnim  telephone

-Edukacija 15 starijih lica za upotrebu pametnih telefona

-Formirana kancelarija za pružanje pravne pomoći starijim licima

-Širenje informacija o servisima usluga za starija lica

– Licenciranje pružaoca usluga za pomoć u kući I licenciranje stručnog saradnika I stručnog radnika za obavljanje ove usluge I licenciranje  za pružanje usluge pružanje pravnih savjeta

– Pomoć u održavanju  najmanje 6 seoskih domaćinstva u ruralnim područjima  Bijelog Polja i Pljevalja

-Sastanci sa medijima

Ciljne grupe –staria lica iz opština Bijelo Polje , Pljevlja , Podgorice ali I čitave Crne Gore , centri za socijalni rad, lokane samouprave, NVO organizacije, građani.

Projekat “Da starost postane radost”   je  u skladu sa  Strategijom razvoja sistema  socijalne zaštite  starijih za period 2018-2022 I direktno doprinosi  svim javnim politikama u  pomenutoj oblasti  u skladu sa   Akcionim planom  za 2020. godinu i operativnim ciljem 1 „Unaprijediti socijalnu odgovornost i integrativni pristup koji omogućava podsticanje socijalne inkluzije, povećanje kvaliteta života i korišćenje kapaciteta starijih za samostalan život, kroz  mjeru1.6. Unaprijediti kompetencije starijih lica za samostalan život i donošenje odluka zasnovanih na informacijama,  u skladu sa grupom aktivnosti 1.6.2. Raditi na unapređenju informatičke pismenosti  starijih, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, privrednim društvima, obrazovnim institucijama, na način što će se  kroz kupovinu i dodjelu 15  android  pametnih telefona koji će imati posebne aplikacije za starije osobe kao  i obuku za korišćenje  pametnih telefona sa aplikacijama 15 starijih lica iz opština Pljevlja i Bijelog Polja, sa akcentom na ruralno stanovništvo  doprinijeti  na podizanju nivoa znanja informatičke pismenosi u skladu sa naprednim tehnologijama, što će doprinijeti podizanju kvaliteta njihovog života,smanjenju otuđenosti i depresije i poboljšanju njihovog zdravlja I ostvarivanju prava. 

Projekat je u direktnoj relaciji sa Strategijom razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period 2018-2020 i direktno doprinosi realizaciji AP za 2020. godinu kroz realizaciju grupe aktivnosti 1.6.3.-:”Raditi na informisanju starijih o pitanju značajnim za donošenje životno važnih odluka (npr. o testamentu, raspolaganju imovinom, u vezi sa obezbjedjenjem usluga socijalne  zaštite, zaštitom imovinskih prava, o dostupnosti prava i usluga starijima u oblasti zdravstvene zaštite , penzijsko I invalidskog osiguranja, socijalne zaštite , zlostavljanju i zanemarivanju starijih) .

Projekat “Da starost postane radost ” će kroz  formiranje  mreže korisnika usluga pomoći u kući za starije osobe ,putem  android pametnih telefona  I aplikacije kao inovativnim uslugama za starija  lica   imati priliku da  dobiju u najkraćem  vremenskom periodu  pravne savjete  u vezi svih pitanja od važnosti  za život  starijih lica (npr.o testamentu, raspolaganju imovinom, u vezi sa obezbjedjenjem usluga socijalne  zaštite, zaštitom imovinskih prava, o dostupnosti prava i usluga starijima u oblasti zdravstvene zaštite, penzijsko i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite ) ali  i priliku da  besplatno komuniraju medjusobno što će dovesti do smanjenja depresije i otuđenosti , koja je tipična za ljude ove životne dobi.

Kroz  pružanje usluga i pomoći u kući i okućnici starijim licima u ruralnim  predjelima opština Bijelo Polje i Pljevlja kao opština sa najvećim brojem stanovništva  starije životne dobi , doprinijeće  realizaciji mjere 3.2.1. iz AP za 2020 godinu,zatim kroz povećanje broja licenciranih stručnih radnika za ovu uslugu kao i za uslugu pužanje pravne pomoći starijim licima  doprinijeće realizaciji Mjere  3.2. Unaprijediti uslove za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge i licence za rad.

 Realizacijom projekta “Da starost postane radost” doprinijeće realizaciji Prioriteta II Javnog konkursa, odnosno posebnog cilja 2. Strategije –kojom će se unaprijediti sistem kvaliteta usluga u socijalnoj i dječijoj zaštiti” , a posebog prioriteta III Javnog konkursa , koji doprinosi ostvarivanju ciljeva I predvidjenih mjera kroz mjeru 3.4.Uspostavljanje inovativnih usluga I u okviru njega predvidjenog zadatka 3.4.1.Podsticati razvoj inovativnih usluga socijalne I dječije zaštite na državom i lokalnom nivou.

Projekat će trajati 12 mjeseci.

Piše: R.O