Prof. dr Asim Dizdarević

Prof. dr Asim Dizdarević, rođen je 1940. godine u Bijelom Polju. Gimnaziju je završio u Bijelom Polju, a Medicinski
fakultet u Zagrebu. Specijalizaciju iz pedijatrije završio je u Zagrebu. Tokom specijalizacije završio je postdiplomske
studije iz medicinske citostatike. Doktorsku disertaciju „Dismorfološki fonotip zdrave i mentalno nedovoljno razvijene djece u Crnoj Gori“ odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Bio je učesnik i predavač na više naučnih skupova u Jugoslaviji i inostranstvu. Autor je i koautor više od 50 naučno-stručnih radova, od čega je 15 štampano u međunarodno značajnim časopisima.


Dužnost predsjednika Opštine obavljao je 1989. i 1990. godine, a zatim do 1992. potpredsjednik Skupštine Crne Gore. Bio je i delegat u Vijeću republika Savezne Republike Jugoslavije. Biran je za predsjednika Udruženja pedijatara Jugoslavije.
Bio je predsjednik Crvenog krsta Crne Gore u dva mandata.Kao rukovodilac i aktivista humanitarniih organizacija zalagao se
za očuvanje humanitarnih vrijednosti za sve ljude.
Dobitnik je: Nagrade oslobođenja Bijelog Polja „3. januar“, Plakete UNICEF-a, Medalje Crvenog krsta Crne Gore, Zlatnog znaka
Jugoslovenskog Crvenog krsta, Zlatne značke Saveza rezervnih vojnih starješina Jugoslavije.

Piše: Radomir Perišić