Do sada u Mojkovcu nije evidentiran nijedan objekat osnovnog stanovanja koji bi trebalo ukloniti, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, što ne znači i da ih nema, rekli su nam iz Službe predsjednika Opštine. Ukoliko takvih objekata bude i dođe do rušenja, što će se utvrditi kroz postupak legalizacije, koji ide sporije nego što se očekivalo, njihovi stanari neće završiti na ulici. Opština će im u tom slučaju, odlučila je SO početkom ovog mjeseca, obezbijediti alternativni smještaj.

-Tačan broj objekata koji se koriste za stanovanje, a ne mogu se legalizovati, u ovom trenutku nije pooznat. Nijesu obrađeni svi zahtjevi koji su podnešeni za legalizaciju, iz razloga što za iste nije dostavljena sva potrebna dokumentacija.  Za jedan broj objekata potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose na zemljištu, a to ne zavisi od lokalne uprave već vlasnika zemljišta. Za jedan dio objekata nije ni podnešen zahtjev za legalizaciju. Potrebno je, i na tome se radi, da se napravi tačna baza podataka o broju objekata za koje nije podnešen zahtjev, preuzimanjem podataka sa orto foto snimka, i tu postoje određeni problemi. Pored toga, preuzimanjem podataka sa orto foto snimka ne može se tačno utvrditi da li se radi o stambenom ili poslovnom objektu, pojasnili su iz Službe predsjednika Opštine.

Pomenutom odlukom o obezbjeđivanju alternativnog smještaja u slučaju rušenja stambenog objekta, Opština će stanarima pomoći, u prvom redu, plaćanjem naknade za zakupninu stana najduže na tri godine, uz mogućnost produženja roka, ali ne duže od deset godina. Izuzetno, naknada za zakupninu može se dati i na duži period  licima koja imaju prioritet u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje. Opština taj eventualni problem može, precizirano je odlukom SO, riješiti i davanjem stana iz stambenog fonda Opštine u zakup, na period od tri, deset ili više godina, o čemu predhodno treba da odluči skupština opštine, ili davanjem sredstava za kupovinu građevinskog materijala, što bi se smatralo za konačno rješenje stambenog problema eventualnog korisnika alternativnog smještaja.

Piše:R.Ć.